algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en uitgangspunten bemiddelingsovereenkomst

 

Klanten: alle personen waarmee Dogarthouse een overeenkomst tot verkoop van werken van kunstenaars afsluit.

Werk: kunstwerken die zijn aangeboden door de kunstenaar

Verkoopprijs: de prijs per werk weergegeven in de administratie van Dogarthouse inclusief 6% BTW.

 

1. De bemiddelingsovereenkomst tussen Dogarthouse en de kunstenaar heeft betrekking op alle werken die door de kunstenaar zijn aangeboden aan de administratie van Dogarthouse.

2.  De kunstenaar verklaart eigenaar van de door hem/haar aangeboden werken, danwel gemachtigd te zijn namens de eigenaar alle in deze Overeenkomst opgenomen verplichtingen aan te gaan.

3.  De administratie van Dogarthouse geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de kunstenaar aangeboden werken aan Dogarthouse. Dogarthouse erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van deze overeenkomst erkent de kunstenaar dit eveneens.

4.  Werken kunnen aan deze overeenkomst worden toegevoegd en onttrokken en de gegevens van een Werk kunnen worden gewijzigd door de wijziging elektronisch of schriftelijk aan Dogarthouse door te geven.

5.  Indien door Dogarthouse gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze overeenkomst zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van de overeenkomst te eisen. De kunstenaar kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Dogarthouse deze overeenkomst soepel toepast.

 

Artikel 2. Opdracht

1. De opdracht tot bemiddeling houdt tevens in dat de galeriehouder namens de kunstenaar in rechte mag optreden tegenover kopers die in gebreke blijven of derden die op andere gronden jegens de kunstenaar aansprakelijk zijn, indien deze aansprakelijkheid onlosmakelijk verbonden is met de onderhavige bemiddelingsovereenkomst.

2. Dogarthouse mag het werk en afbeeldingen daarvan gebruiken voor promotie- en

 publicatiedoeleinden.

3.  Dogarthouse zal te allen tijde de auteursrechten van de kunstenaar respecteren.

 

Artikel 3. Verplichtingen Dogarthouse  

1.  Dogarthouse zal de werken van de bij haar aangesloten de kunstenaars promoten door weergave van een verkleinde kopie en gegevens van het Werk op de website van Dogarthouse en op de website van haar partners;

2.  In de overeenkomsten die Dogarthouse met haar klanten sluit, alle bepalingen op te nemen die nodig zijn voor een goede naleving van de verplichtingen en rechten zoals hieronder door Dogarthouse en de kunstenaar overeengekomen;

3.  Wanneer een Werk verkocht is via Dogarthouse, dan zorgt Dogarthouse voor gepast vervoer van het betreffende Werk van het ophaaladres van de kunstenaar naar het adres van de klant (voor werken zwaarder dan 30 kilogram of waarvan de afmetingen groter zijn dan 1,5 meter kan een toeslag gelden of een andere werkwijze gevolgd worden). Tijdens dit vervoer is Dogarthouse jegens de kunstenaar (hoofdelijk, eventueel samen met de vervoerder) aansprakelijk voor de ontstane schade aan het Werk, tenzij deze schade is veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking van het werk .

4. Dogarthouse maakt per factuur aan de koper duidelijk dat de (ver)kooptransactie tot stand komt tussen kunstenaar en koper, waarbij Dogarthouse als tussenpersoon de (ver)koopprijs namens de kunstenaar int.

 

Artikel 4. Verplichtingen kunstenaar

1.  De kunstenaar zorgt dat al zijn werken in goede staat verkeren en zal, voordat zijn werken naar klanten van Dogarthouse getransporteerd worden, deze grondig inspecteren op fouten en gebreken. De kunstenaar biedt alle werken 'ophangklaar' aan, dat wil zeggen dat de werkendirect plaatsbaar zijn;

2.  In het geval van verkoop zal de kunstenaar garant staan voor eventuele reclames of klachten van de klant. In dit kader vrijwaart de kunstenaar Dogarthouse voor alle vorderingen van de klanten voortvloeiend uit de door Dogarthouse op naam van de kunstenaar met de klanten gesloten koopovereenkomsten.

 

Artikel 5. Vergoedingen aan de kunstenaar

1.  Indien een klant een order annuleert is Dogarthouse geen vergoeding aan de kunstenaar verschuldigd.

2.  Dogarthouse zal deze vergoeding binnen een maand nadat het werk bij de kunstenaar is opgehaald uitbetalen. Als Dogarthouse binnen 2 maanden nadat het werk is afgehaald, nog niet tot uitbetaling is overgegaan, zal zij de vergoeding met 1% per maand vertraging verhogen.

3. Dogarthouse is verantwoordelijk voor het innen van de verkoopprijs van kopers. Bij wanbetaling zal Dogarthouse de kunstenaar overeenkomstig artikel 6 lid 1 de Verkoopprijs betalen.

4. Dogarthouse zal een kunstwerk slechts verkopen tegen de prijzen zoals vermeld op de kunstlijst. Hetgeen dezelfde prijs is als de kunstenaar hanteert.

5. Er zullen door Dogarthouse geen kortingen op de prijs worden verleend zonder voorafgaande

 schriftelijke toestemming van de kunstenaar. Indien de kunstenaar op verzoek van Dogarthouse toestemming geeft tot het verlenen van korting, wordt deze korting eveneens gedragen door Dogarthouse overeenkomstig het provisiepercentage, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.

6. De verkoopprijs, exclusief omzetbelasting, wordt door galerie en kunstenaar per kunstwerk vastgesteld, zoals vermeld op de kunst- of expositielijst.

 

Artikel 6. Eigendom, beschikbaarheid en transportklaarmaken van de werken

1.  Tijdens de duur van deze overeenkomst blijven de werken het eigendom van de kunstenaar.

2. De kunstenaar behoudt, ook na verkoop, de volledige auteursrechten op zijn kunstwerken.

 Dogarthouse zal kopers hier zo nodig nadrukkelijk op wijzen.

3.  Gedurende de looptijd van deze overeenkomst tussen kunstenaar en Dogarthouse zorgt de kunstenaar ervoor dat de werken waarvoor Dogarthouse de mogelijkheid tot koop aan haar klanten aanbiedt, te allen tijde beschikbaar zijn. Dit houdt in dat de werken binnen drie werkdagen, na bericht van Dogarthouse aan de kunstenaar daartoe, gereed moeten staan op het ophaaladres van de kunstenaar. Bij het tekenen van de overeenkomst verklaart de kunstenaar te begrijpen dat tijdige beschikbaarheid van de werken essentieel is voor de activiteiten van Dogarthouse. De kunstenaar verplicht zich om telkens wanneer een Werk niet tijdig beschikbaar is een tegemoetkoming van 50,- euro te betalen aan Dogarthouse.

4. De kunstenaar dient de werken adequaat te verpakken voor het vervoer van de kunstenaar naar de koper en draagt hiervoor de verantwoordelijkheid. Bij ondeugdelijke verpakking is de kunstenaar aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

5.  Gedurende de periode dat het werk in bezit is van Dogarthouse, en gedurende het transport naar de koper van het werk, is Dogarthouse aansprakelijk voor schade aan het werk en diefstal daarvan. Dogarthouse verzekert zich voor de mogelijke gevolgen van die aansprakelijkheid. Schade als gevolg van molest en watersnood zijn van deze aansprakelijkheid uitgesloten.

 

Artikel 7. Einde van de overeenkomst

1. Indien de kunstenaar enige uit deze overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichting niet of niet tijdig nakomt, ook niet nadat hij in gebreke is gesteld en hem een redelijke termijn is gegeven alsnog naar behoren te presteren, is Dogarthouse gerechtigd deze overeenkomst buiten rechte te ontbinden door een schriftelijke verklaring daarop gericht.

2. Deze overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar, tenzij de overeenkomst wordt ontbonden wegens overmacht of vanwege een zodanige wanprestatie van de wederpartij dat dit eenzijdige beŽindiging rechtvaardigt. Deze overeenkomst wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden, zonder nadere tussenkomst van de rechter, indien Dogarthouse in staat van faillissement wordt verklaard of deze sursťance van betaling aanvraagt. Vanaf het moment dat deze overeenkomst wordt ontbonden, is de kunstenaar gerechtigd de niet verkochte kunstwerken terug te halen.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht

Bij eventuele geschillen tussen Dogarthouse en de kunstenaar omtrent de uitvoering van de overeenkomst, zullen partijen eerst in goed overleg een schikking beproeven alvorens de betreffende kwestie aan de rechter voor te leggen. Indien een schikking tussen partijen niet mogelijk blijkt, is ieder der partijen bevoegd de zaak aan de rechter voor te leggen. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen tussen kunstenaar en Dogarthouse zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde Rechter in het arrondissement Hilversum.